top of page
Black Fabric

Санхүүжилтын зөвлөх үйлчилгээ

Гарааны болон Жижиг дунд компаниудын үйл ажиллагаа, хөгжлийн төслүүдийг хөрөнгө оруулагчдын шаардлагад нийцүүлнэ. 

Үйлчилгээний тухай: 

Truthlize-ийн санхүүжилтын зөвлөх үйлчилгээ бол компанийн хөгжлийн дараагийн шатанд гарахад шаардлагатай хөгжлийн санхүүжилтыг татан төвлөрүүлэхтэй холбоотой цогц үйл ажиллагаа юм. 

Хийгдэх ажлууд:

1. 5+1 хөтөлбөрийн хүрээнд бизнес хөгжүүлэлтийн үндсэн чиглэл болон төслийг загварчилна. 

2. Бизнесийн санхүүгийн үр дүнгийн урьдчилсан үнэлгээ, бизнесийн үнэлгээг тодорхойлно. 

3. Хөрөнгө оруулалтын санал бэлтгэнэ.

4. Хөрөнгө оруулалтын гол нөхцөл, гэрээний төслүүдийг боловсруулна. 

5. Төслийг хөрөнгө оруулагчдад танилцуулна. 

Хүлээгдэж буй үр дүн:

  • Компанийн жилийн бизнес төлөвлөлт

  • Компанийн дунд хугацааны хөгжлийн төсөөлөл

  • Хөрөнгө оруулалтын танилцуулга, ба санал

  • Санхүүгийн модел

  • Бусад

Жишээ үр дүнг энд дарж харна уу.

bottom of page