top of page

Expreneur TIV

Экспортын шинэ бизнес моделийн хөрөнгө оруулалтын санал

Expreneur TIV

“Expreneur TIV” ХХК бол хөрөнгө оруулагчдын санхүүгийн эх үүсвэрийг нэг дор төвлөрүүлж, Expreneur төслийн эхний шатны санхүүжилтыг хийх зорилготой тусгай зориулалтын, бие даасан бүтэц юм. Тус бүтцийн менежментийг “Truthlize” ХХК хариуцах ба Expreneur TIV нь санхүүгийн маш энгийн загвартай.

Портфель стратеги: “Expreneur TIV” нь хөрөнгө оруулагчдын хувьд экспортын төслүүдэд хөрөнгө оруулалт хийх хамгийн энгийн, хялбар боломж юм.  Тус төслийн үр ашиг өндөр, хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг ханшийн эрсдэлээс бүрэн хамгаалж чадна. Гэвч төсөлд гүйцэтгэлийн эрсдэл өндөр байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Тиймээс бид хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг эрсдэлээс хамгаалах, мөнгөн урсгалыг хангах зорилгоор хөрөнгө оруулалтын багцад үл хөдлөх хөрөнгө болон худалдаа үйлдвэрлэлийн төслийг багтаасан. Үр дүнд нь Expreneur дахь экспортын дэд төслүүдийн үйл ажиллагаа доголдоход хөрөнгө оруулагчид тогтмол мөнгөн урсгалтай, хөрөнгө оруулсан хэмжээний үнэлгээ бүхий үл хөдлөх хөрөнгөтэй байж чадах юм. 

“Expreneur TIV”-д хөрөнгө оруулалт хийхийн давуу талууд

 1. Экспортын төслүүдээс орлого олж, 

 2. Ханшийн эрсдэлээс хамгаалагдана. 

 3. Үл хөдлөх хөрөнгөөр баталгаажсан. 

 4. Байнгын мөнгөн урсгалтай байж чадна. 

 5. Хөрөнгө оруулалтын өгөөж нь 5 бизнесээс хамаарна. 

 6. II үе шатны төслүүдээс өгөөж хүртэх боломжтой.

 7. Хөрөнгө оруулалт хийх компанийн санхүүгийн модел нь энгийн ойлгомжтой, хянах, дүгнэлт хийх, шийдвэр гаргахад маш хялбар.

 8. Хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалсан нөхцөлүүдтэй.

 9. Хөрөнгө оруулалт, хөрөнгө удирдлагын мэргэжлийн үйл ажиллагаа.

 10. Төслөөс гарах стратеги хэрэгжүүлэхэд маш хялбар

 11. Монгол улсын эдийн засагт хувь нэмэр оруулна. 

 12. Улирал бүр төслүүдийн явцын тайлан мэдээ хүлээн авна. 

Портфель дох төслүүд

258872356_450867509784500_3102415384650413860_n.jpg

Nuri

Органик бордоо үйлдвэрлэл

20191005_173816.jpg

Medilize

Олон улсын аялал жуулчлал

Copy of _D5A8100 (3).JPG

Nutro nomad

Өглөөний цайны технологи

Hotel Dinning Room

Light mind

Сэтгэл зүйн амралтын төв

242834427_1469062546792462_6360610086957330375_n.png

Oveda

Гоо сайхны органик бүтээгдэхүүн

3D Balls in Rainbow Background

Санхүүжилтын нийт хэмжээ:

2 тэрбум.төг

Танилцуулга

ROI: 286%
IRR: 40%
PBP: 2.4 жил

bottom of page